مجله رایگان

اشتراک رایگان نسخه چاپی مجله

اشتراک رایگان مجله سیب زمینی برای مزارع روسی متخصص در کشت سیب زمینی ترتیب داده شده است.

برای اشتراک ، نماینده مزرعه باید درخواستی را به آدرس ایمیل ارسال کند: ks@agrotradesystem.ru

نامه باید حاوی موارد زیر باشد:

 

  • نام مزرعه
  • مساحت کل کاشته شده (هکتار) ،
  • منطقه زیر سبزیجات (هکتار) ،
  • آدرس پستی با کد پستی
  • آدرس وب سایت
  • شخص تماس (نام ، موقعیت) ،
  • تماس با شماره تلفن شخص مسئول
  • موضوع نامه "مجله به صورت رایگان'.

خوشحال خواهیم شد که شما را در بین مشترکین ما ببینیم!

پروژه "مجله به صورت رایگان" با تشکر از شرکای ما: