برچسب: وزارت زراعت فدراسیون روسیه

وزارت کشاورزی ، وزارت دارایی ، بانک روسیه و NSA اهداف و جهات توسعه بیمه کشاورزی را با رسانه ها در میان گذاشتند

وزارت کشاورزی ، وزارت دارایی ، بانک روسیه و NSA اهداف و جهات توسعه بیمه کشاورزی را با رسانه ها در میان گذاشتند

در سال 2021 ، سیستم بیمه کشاورزی در روسیه یک چارچوب قانونی گسترده را دریافت می کند که امکان اطمینان از عملکرد آن را به عنوان مکانیسم اصلی فراهم می کند ...

صفحه 1 از 3 1 2 3